رایبد خاویار
خانه / صادرات خاویار / صادرات خاویار ایرانی beluga

صادرات خاویار ایرانی beluga

هر سال چندین تن صادرات خاویار ایرانی beluga از ایران به کشور های اروپایی و شرق آسیا داریم.

احیای نسل ماهی خاویاری و رونق صادرات خاویار ایرانی

صادرات خاویار ایران نسبت به ۲۰ سال پیش به شدت کاهش یافته است.

دلیلش هم کاهش ماهیان خاویاری دریای کاسپین (خزر) در سال های اخیر است، به طوری که ماهیان خاویار همچون فیل ماهی beluga و اوزون برون Sevruga در ردیف موجودات در حال انقراض قرار گرفته است.

صادرات خاویار ایرانی beluga
صادرات خاویار ایرانی beluga

اخیرا و پس از پی بردن به شرایط بد ماهیان خاویاری؛ اقداماتی برای احیای نسل این ماهی در دریای کاسپین شده است، تا تولید و صادرات خاویار ایرانی به رونق گذشته برگردد.

مطلب پیشنهادی

خرید و صادرات خاویار

میزان خرید و صادرات خاویار

طبق برنامه دولت مبنی بر تولید خاویار در برنامه ششم میزان خرید و صادرات خاویار …

صادرات کالای ایرانی صادرات خاویار ایران بازار تهاتر ايران